Csak vállalkozásokat tudunk kiszolgálni

Általános

Értékesítési és szállítási feltételek

Az alábbi Általános értékesítési és szállítási feltételek az adásvételi szerződés tartalmát fogják képezni. A Vevő ezekkel ellentétes vagy ezektől eltérő beszerzési feltételeit vagy egyéb korlátozásait nem ismerjük el, kivéve, ha Eladó – a továbbiakban: FÖRCH – azokhoz egyedi esetben kifejezetten és írásban hozzájárul.

1. Árajánlatok, megrendelések  

1.1. FÖRCH árajánlatai az ár, a mennyiség, a szállítási határidő és a szállítási lehetőség vonatkozásában a szállítás napjáig kötelezettség nélküliek.   1.2. Vevő megrendelései FÖRCH-re vonatkozóan az Eladó írásbeli vagy nyomtatott visszaigazolásával (számlával vagy szállítólevéllel is) válnak kötelező érvényűvé.    

2. Számlázás  

2.1. Az Eladónak a szállítás időpontjában érvényes árai kerülnek számlázásra, a jogszabály szerinti általános forgalmi adóval együtt.  

2.2. Valamennyi ajánlati és listaár alapvetően FÖRCH raktárról elszállítva paritáson értendő. A szállítási költségeket külön számítjuk fel.  

2.3. Ha a megrendelés és a kiszállítás között megváltoznak az árkalkulációra nézve mérvadó alapok, akkor FÖRCH jogosult az árat a költségalap megváltozásához szabni.

3. Fizetés

3.1. Más megállapodás hiányában a számlák a számla kiállításától számított 14 napon belül levonás nélkül fizetendők. A megrendelésvisszaigazolásban megnevezett fizetési feltételek megállapodás szerintinek minősülnek.  

3.2. Ha megalapozott kétségek állnak fenn a Vevő fizetőképességében vagy hitelképességében, és a Vevő megfelelő felszólítás ellenére nem hajlandó készpénzben történő előrefizetésre vagy megfelelő biztosíték nyújtására az őt kötelező teljesítésre vonatkozóan, akkor FÖRCH, amennyiben ő maga még nem teljesített, jogosult a szerződéstől való elállásra.  

3.3. Váltók vagy csekkek benyújtásához FÖRCH hozzájárulása szükséges; ez fizetés végett történik. A váltó maximális lejárati ideje a számla dátumától számított kilencven nap.  

3.4. Fizetések csak akkor tekintendők teljesítettnek, ha az összeg FÖRCH számláján véglegesen felhasználható.

3.5. A Vevő részéről történő visszatartás kizárt. A Vevő csak nem vitatott vagy jogerősen megállapított követeléseket számíthat be kompenzálásként.  

3.6. Képviselők a kifizetések átvételére FÖRCH írásbeli meghatalmazása nélkül nem jogosultak.

4. Szállítás

4.1. FÖRCH mindenkor a lehető leggyorsabb szállításra törekszik. Rögzített szállítási határidők nincsenek.  

4.2. Amennyiben a Felek ettől eltérően rögzített szállítási határidőben állapodnak meg, a Vevőnek a szállítás késedelme esetén méltányos, általában négy hetes póthatáridőt kell kitűznie.  

4.3. A szállítás napjának az a nap tekintendő, amelyen az áru a gyárat vagy raktárt elhagyja, ha pedig ez a nap nem állapítható meg, akkor az a nap, amelyen azt a Vevő rendelkezésére bocsátják.

5. Feladás

5.1. A megrendelt áru feladása alapvetően Megrendelő költségére történik.  

5.2. FÖRCH fenntartja magának a szállítási út és mód kiválasztásának jogát. A Vevő különleges szállítási kívánságai által okozott többletköltségek a Vevőt terhelik. Ugyanez érvényes a fuvardíjak szerződéskötés után bekövetkező emelkedéseire, az eltereléssel kapcsolatos esetleges többletköltségre, tárolási költségre stb., amennyiben a megállapodás nem bérmentesített szállításról szólt.  

5.3. Az áru megsemmisülésének, elvesztésének vagy sérülésének kárveszélye annak feladásával, vagy a Vevő által történő elhozatal esetében annak rendelkezésre bocsátásával a Vevőre száll át.  

6. Tulajdonjog fenntartása  

6.1. Az áruk csak akkor mennek át a Vevő tulajdonába, ha ő teljesítette a FÖRCH-hel fennálló üzleti kapcsolatából eredő összes kötelezettségét, járulékos követeléseket, kártérítési igényeket, valamint csekkek és váltók beszedését is beleértve. A tulajdonjog fenntartása akkor is fennmarad, ha a FÖRCH egyes követeléseit folyószámlán rögzítik, azon egyenleget vonnak, és azt elismerik.  

6.2. A FÖRCH jogosult póthatáridő kitűzése és a szerződéstől való elállás nélkül visszakövetelni a Vevőtől a fenntartott árut, amennyiben a Vevő a FÖRCH-hel szemben fennálló kötelezettségei teljesítésével késedelemben van. A fenntartott áru visszavételében csak akkor áll fenn a szerződéstől való elállás, ha FÖRCH azt kifejezetten írásban kijelenti. Amennyiben FÖRCH a szerződéstől eláll, az áru használatának átengedése idejére méltányos térítést követelhet.  

6.3. Abban az esetben, ha a fenntartott árut feldolgozzák, a Ptk. Szabályai szerint járnak el a felek.  

6.4. Amíg a Vevő szabályszerűen teljesíti FÖRCH-hel szemben fennálló kötelezettségeit, addig jogosult arra, hogy a rendes üzletmenetben rendelkezzen a fenntartott áru felett; ez azonban nem érvényes, ha és amennyiben a Vevő és annak vevői között a vételár követelése tekintetében engedményezési tilalomról született megállapodás. Vevő nem jogosult elzálogosításra, biztosítéki tulajdonátruházásra vagy egyéb terhelésre. Viszonteladás esetén a Vevőnek a tulajdonjog átszállását az áru vevője által történő teljes kifizetésétől kell függővé tennie.  

6.5. A Vevő ezúton a fenntartott áru további elidegenítéséből adódó valamennyi követelését az összes járulékos és biztosítéki joggal, váltókat és csekkeket is beleértve, előre FÖRCH-re engedményezi az üzleti kapcsolatból FÖRCH számára a Vevővel szemben keletkező valamennyi igény biztosítékaként. Ha fenntartott árut más dolgokkal együtt, összesített áron idegeníti el, akkor az engedményezés a FÖRCH-nek a többivel együtt elidegenített, fenntartott árura kiállított számlájának arányos részére korlátozódik.  

6.6. Ha FÖRCH számára igényeinek realizálása veszélyeztetettnek tűnik, akkor a Vevőnek kérésre közölnie kell vevőivel az engedményezést, és FÖRCH-nek át kell adnia valamennyi szükséges tájékoztatást és dokumentumot. A Vevőnek haladéktalanul értesítenie kell FÖRCH-öt, ha harmadik félnek hozzáférése van a fenntartott áruhoz és az engedményezett igényekhez. Ha a FÖRCH-öt megillető biztosítékok értéke több mint 20 %-kal meghaladja FÖRCH Vevővel szemben fennálló biztosítandó követeléseit, akkor FÖRCH a Vevő kérésére ekkora mértékben biztosítékok felszabadítására köteles. A felszabadítandó biztosíték kiválasztását FÖRCH végzi.

7. Kártérítés

7.1. A Vevő kártérítési igényei tekintetében a Felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik magukra nézve irányadónak azzal, hogy a FÖRCH felelőssége a gondatlan károkozás körében a Ptk. 342. § (1) bekezdésében foglalt esetek kivételével kizárt.

8. Kifogásolások

8.1. Kifogásolásokat csak akkor veszünk figyelembe, ha azokat írásban, a bizonylatok, minták, csomagjegyek beküldésével, valamint a számlaszám, a számla dátumának és a csomagokon található jelölések közlésével emelik.

8.2. Rejtett hibák esetén az írásbeli kifogásolásnak a hiba megállapítása után kell megtörténnie; ez az elévülést nem érinti. A bizonyítási teher, miszerint rejtett hibáról van szó, a Vevőé.

8.3. A kifogásolt árut csak FÖRCH kifejezett egyetértésével szabad visszaküldeni.

9. Vevő jogai hibák esetén

9.1. A Vevő szavatossági igényei a pótlólagos teljesítés jogára korlátozódnak. Ha a pótlólagos teljesítés FÖRCH részéről meghiúsul, akkor a Vevő csökkentheti a vételárat, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. Vevőnek a pótlólagos teljesítés céljából szükséges ráfordításai, különösen szállítási, úti-, munka- és anyagköltségei miatti igényei kizártak, amennyiben a ráfordítások azért emelkednek, mert a szállítás tárgyát utólag más helyre vitték, mint a Vevő telephelye.

9.2. A Vevő köteles FÖRCH-hel a szállítási láncolatban fellépő visszkereseti igényt tudomására jutása után haladéktalanul közölni. A Vevő törvényes visszkereseti igényei FÖRCH-hel szemben csak olyan mértékben állnak fenn, amelyben a Vevő saját vevőjével nem kötött a jogszabályi szavatossági igényeket meghaladó megállapodásokat.

9.3. Garanciára vonatkozó megállapodás csak írásban érvényes. Garancianyilatkozat csak akkor hatályos, ha az elégségesen meghatározva leírja a garancia tartalmát, valamint a garanciális védelem időtartamát és területi hatályát.

10. Elévülés

10.1. A szavatossági igények – függetlenül a megrendelt áru fajtájától és mennyiségétől – az áru Vevő általi átvételétől számított egy év alatt évülnek el, kivéve a FÖRCH által a 9.3. pont alapján tett érvényes garanciavállalásból származó igényeket.

11. Az áru tulajdonságai; műszaki tanácsadás; felhasználás és feldolgozás

11.1. Az áru tulajdonságainak alapvetően a FÖRCH termékleírásaiban, specifikációiban és jelöléseiben leírt tulajdonságok minősülnek. Nyilvános kijelentések, dicsérések vagy reklám nem jelent tulajdonságra vonatkozó tájékoztatást az adásvétel tárgyáról.

11.2. FÖRCH szóban, írásban és próbákkal végzett alkalmazástechnikai tanácsadása legjobb tudása szerint történik, azonban csak kötelezettség nélküli tájékoztatásnak minősül, harmadik fél esetleges ipari mintavédelmére vonatkozóan is, és nem mentesíti a Vevőt a FÖRCH által szállított termékek szándékolt eljárásokra és célokra való alkalmasságára vonatkozó saját vizsgálata alól. A termékek alkalmazása, felhasználása és feldolgozása FÖRCH ellenőrzési lehetőségein kívül történik, és ezért kizárólag a Vevő felelősségi körébe tartozik.

12. Védjegyek

12.1. Tilos a FÖRCH termékei helyett e termékekre hivatkozással helyettesítő termékeket kínálni vagy szállítani, valamint árlistákon és hasonló üzleti dokumentumokon FÖRCH termékmegnevezéseit, függetlenül attól, védettek-e vagy sem, a „helyettesítő” szóval kapcsolatba hozni, vagy helyettesítő termékek megnevezéseivel szembeállítani.

12.2. Tilos továbbá FÖRCH termékeinek gyártás céljából történő felhasználása vagy további feldolgozás során a FÖRCH termékmegnevezéseit, különösen védjegyeit ilyen árun vagy annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó nyomtatvány- és reklámanyagban FÖRCH előzetes beleegyezése nélkül használni, különösen alkotórészként való feltüntetésként. Termékek védjegy alatti szállítása nem tekinthető úgy, mint e védjegy azokból előállított termékekhez való használatának jóváhagyása.

13. Teljesítés helye és bírói illetékesség; hatályossági kikötés

13.1. Teljesítési hely a szállításra vonatkozóan a mindenkori feladási hely, a fizetésre vonatkozóan Székesfehérvár.

13.2. A Felek a jelen általános értékesítési és szállítási feltételek alapján keletkezett jogviszonyukból eredő jogviták elbírálására a hatáskörtől függően a Székesfehérvári Városi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.3. Amennyiben jelen Értékesítési és szállítási feltételek egyes kikötései egészben vagy részben érvénytelenek, ez nem érinti a többi kikötés ill. az ilyen kikötések többi részének hatályosságát. A Feleknek a hatálytalan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell pótolniuk, amely a legközelebb áll a hatálytalan rendelkezés gazdasági céljához, és hatályos.

Theo Förch GmbH & Co.KG, Stand 01.01.2004